ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประจำปี ๒๕๕๗  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด ดังนี้


              ๑.  ประเภทรถโดยสาร (ตู้ ) แบบหลังคาหลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่ นั่ง  จำนวน  ๑ คัน

๒.  ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร จำนวน ๒ คัน

๓.  ประเภทรถยนต์บรรทุกดีเซล  ขนาด  ๑  ตัน  ขับเคลื่อน  ๒ ล้อ   จำนวน  ๒  คัน

๔.  ประเภทรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑  ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นรถช่วงยาว  จำนวน  ๑ คัน   ( รายละเอียดแนบท้ายประกาศ )  ราคากลางในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ๗,๙๐๐,๔๐๐ บาท ( เจ็ดล้านเก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน )

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

              ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

              ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐ต่อ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                      (นายณรงค์  พุ่มเจริญ)

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _