• อาชีพในเขต อบต.บ้านคลองสวน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน จะอยู่ติดกับฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนเหนือซึ่งทำให้เกิดลำคลองมากมายในตำบลและเป็นแหล่งให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในจำนวน กุ้ง หอย ปู   ปลา   ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการประกอบการประมง ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนผลไม้ และการประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา นอกจากนั้นยังมีประชากรในพื้นที่บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

  • หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บ้านคลองสวน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีหน่วยธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็น
1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 31 แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 24 แห่ง
3. ร้านค้า จำนวน 8 แห่ง