• การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีสถาบันการศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จำนวน 1 ศูนย์ ซึ่งในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนได้ขอใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนวัดคลองสวนเป็นการชั่วคราว
2. โรงเรียนวัดคลองมอญ หมู่ที่ 2 ทำการสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขตที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนวัดคลองสวน หมู่ที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขตที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ

 

  • ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในชุมชน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. วัดจันทร์แก้วเพชรวนาราม ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 1
2. วัดคลองมอญ ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 2
3. วัดคลองสวน ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 3

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ
1. ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี
2. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในช่วงเดือน กรกฏาคมของทุกปี
3. ประเพณีออกพรรษา จัดขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคมของทุกปี

 

  • สาธารณสุข

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีศูนย์บริการสาธารณสุขประจำตำบล อยู่ 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 3 ให้บริการประชาชนทั้งตำบล ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

 

  • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 2 หน่วยงาน คือ
1. สถานีตำรวจภูธรสาขลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตำบล
บ้านคลองสวน
2. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและป้องกันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3. ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสาธารณภัยต่างๆ

 

  • การไฟฟ้า    

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกเส้นทาง

 

  • การโทรคมนาคมและการสื่อสาร   

–  โทรศัพท์   ประชาชนในพื้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีโทรศัพท์    จำนวน    2,200

เลขหมาย    และมีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่    จำนวน    7    เลขหมาย

– ระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว   1   แห่ง   ให้บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่  ร้อยละ 70  พื้นที่

–  วิทยุสื่อสาร    ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีหน่วยงานที่มีวิทยุสื่อสาร  จำนวน  2  หน่วยงาน   คือ

1.  ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

2.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

2.  สถานีตำรวจภูธรตำบลสาขลา

 

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   มีคลองทั้งหมด     41   คลอง      ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านในตำบลบ้านคลองสวน    เนื่องจากเป็นเส้นทางการคมนาคม คลองต่าง ๆ ในตำบลบ้านคลองสวน   มีดังนี้

  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–         บ่อบาดาล  มีอยู่  5 แห่ง  ดังนี้

1.  ที่วัดคลองสวน   ระดับความลึก  600  ขนาดท่อ  6’’  ลด  4’’  สูง  20  เมตร  ปริมาตรน้ำ50,000   ลูกบาศก์เมตร   ใช้งบประมาณของอบต.บ้านคลองสวนขุดเจาะเมื่อปี  พ.ศ.  2549  จ่ายน้ำเฉพาะพื้นที่บางส่วนยังไม่ครอบคลุมตำบล

2.  บริเวณข้างประตูระบายน้ำคลองสวน  หมู่ที่  4 บ่อบาดาลพร้อมหอถังทรงแชมเปญ   ขนาดความจุ   50,000  ลูกบาศก์เมตร     สูงไม่น้อยกว่า   25  เมตร  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้มขนาด  20 แรงม้า   จำนวน  1  เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

3.  บริเวณหน้าบ้านนายบุญส่ง      ชื่นบุญเชิด    หมู่ที่  3   ระดับความลึก  700  เมตร   ขนาดท่อ  6  นิ้ว  ใช้งบประมาณถ่ายโอนของกรมพัฒนาชนบท  ปี พ.ศ.  2544   จ่ายน้ำได้   100   ครัวเรือน

4.   บริเวณหน้าวัดคลองมอญ  หมู่ที่  2 หอถังทรงแชมเปญพร้อมฐานราง ค.ส.ล.  และระบบตู้คอนโทรล  พร้อมวางท่อส่งน้ำบาดาล  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    4   นิ้ว   ความยาว  700  เมตร  เลียบคลองกระออม

5.   บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หมู่ที่ 4  ระดับความลึก  600  เมตร  ขนาดท่อ  6   นิ้ว  ลึก  4   นิ้ว   สูง  25  เมตร  ปริมาตรน้ำ  50,000  ลูกบาศก์เมตร  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ขุดเจาะเมื่อ  2549  จ่ายน้ำเฉพาะพื้นที่บางส่วนยังไม่ครอบคลุมทั่วตำบล

–   การประปา ยังไม่มีใช้เนื่องการประปานครหลวง สาขาตากสินต้องใช้งบประมาณในการวางท่อประปาจากหมู่บ้านวิเศษสุขนครไปยังวัดคลองสวน  เป็นระยะทาง  5  กิโลเมตร  ต้องใช้งบประมาณใช้จ่ายสูง  ไม่คุ้มกับเงินลงทุนเพราะจำนวนราษฎรไม่หนาแน่น

 

  • การคมนาคม 

ในเขตตำบลบ้านคลองสวน   มี   2  แบบ  

– การคมนาคมทางน้ำโดยใช้เส้นทางคมนาคมตามลำคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งลำคลอง เหล่านั้นตัดผ่านเขตชุมชนและมีเส้นทางเชื่อมต่อกัน    แต่ปัจจุบันประชาชนในตำบลบ้านคลองสวนจะเปลี่ยนจากการคมนาคมทางน้ำเป็นการคมนาคมทางบกมากยิ่งขึ้น

– การคมนาคมทางบก  ปัจจุบันมีถนนตัดผ่านในหมู่บ้านและตำบลหลายสายทำให้มีความสะดวกในการเดินทางและขนส่งมากยิ่งขึ้น  มีถนนสายหลัก  1  สาย  คือ สายประชาอุทิศ  –  บ้านคลองสวน  เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านคลองสวนและเขตกรุงเทพฯถนนสายต่าง   ๆ  ในตำบลบ้านคลองสวน  มีดังนี้


  • มวลชนจัดตั้ง

1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ( อปพร. )

2. อาสาพัฒนาชุมชน  ( อช. )

3. อาสาสมัครตำรวจชุมชน  (อส.ตร.)

4. กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านคลองสวน

5. กองทุนหมู่บ้าน

6.  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.)