ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   4   หมู่บ้าน  และมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   ดังนี้

ตารางที่  1   ตารางแสดงหมู่บ้านและจำนวนประชากรตำบลบ้านคลองสวน  พ.ศ.  2551  –  2553

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2552
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2553
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2554
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
หัวป่า
268
295
563
268
287
555
272
303
575
2
คลองกระออม
3,817
4,191
8,008
4,133
4,498
8,631
4,471
4,878
9,349
3
คลองสวน
1,737
1,957
3,694
1,790
1,998
3,788
1,831
2,048
3,879
4
คลองสวน
902
928
1,830
942
963
1,905
971
1,008
1,979
รวมทั้งสิ้น
6,724
7,371
14,095
7,133
7,746
14,879
7,545
8,237
1,5782

 

ตารางที่   2        ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนแยกตามประเภทบ้านในเขตตำบลบ้านคลองสวน

 

ประเภทบ้าน
จำนวน (หลังคาเรือน)
บ้าน
7,142
บ้านชั่วคราว
1
วัด
3
สถานศึกษา
2
โรงงาน
46
หอพัก
2
สำนักงาน
12
แฟลต
10
อาคารชุด
1
สถานที่ราชการ
3
อื่นๆ
4
สโมสร
1
โกดัง
43
บริษัท
4
ทาวน์เฮาส์
2,080
ทะเบียนบ้านชั่วคราว
7
จำนวนบ้านทั้งหมด
7,148

ที่มา:  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔