มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต.และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน กองหรือส่วนราชการใดในอบต. โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต. โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

  • งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณของอบต.
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3. งานเลขานุการและงานประชุมสภาอบต. คณะเทศมนตรีและพนักงานอบต.
4. งานสาธารณสุขของอบต.และหน่วยงานต่างๆ
5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10.งานแจ้งมติการประชุมต่างๆ ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
11.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานอบต.และลูกจ้าง
2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4. งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตี สมาชิกสภาอบต. พนักงานและลูกจ้าง
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
8. งานพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
10.งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
11.งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3. งานบัตรประจำตัวประชาชน
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและ ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
5. งานทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย