มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา

  • คุณสมบัติของการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านคลองสวนตามทะเบียนบ้าน
3.ผู้มีสิทธิต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐทั้งบำเหน็จ บำนาญ เบี้ยยังชีพหรือผลประโยชน์อื่นใดจากรัฐ ทั้งรายวัน และรายเดือน
5.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราที่รัฐดูแลอาหารและที่พักให้อยู่แล้ว
6.ได้รับเบี้ยอยู่แล้วแต่ได้ย้ายมาจากที่อื่นและต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ อบต.บ้านคลองสวน ในปีงบประมาณของปีนั้นๆ

  • เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ

  • กรณีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ) ไม่สามารถมาด้วยตนเอง มีเอกสารแนบ ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

  • คุณสมบัติของการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านคลองสวน ตามทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองความพิการที่แพทย์ออกให้

  • เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ

  • กรณีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ) ไม่สามารถมาด้วยตนเอง มีเอกสารแนบ ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

  • กรณีผู้สูงอายุ/ผู้พิการขาดคุณสมบัติ 

1.สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขาดคุณสมบัติ (ย้ายภูมิลำเนา)