มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินได้และรายจ่ายต่างๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การจัดเก็บภาษี งานแผนที่ภาษี งานเกี่ยวกับเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

  • ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย

1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่
– ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
– งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
– งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
– งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
– งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่
– งานการซื้อและการจ้าง
– งานการซ่อมและบำรุงรักษา
– งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
– งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
– งานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานประกอบด้วย

2.1 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
– งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
– งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
– งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้อต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
– การแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี
– งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
– งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
– งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
– งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
– งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
– งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือ คำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
– งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
– งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
– งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
– จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– ปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบการค้า
– สำรวจข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
– อำนวยความสะดวกการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาท้องถิ่นด้านอื่น