มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถบูรณาการวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

  • งานธุรการ

1.1 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
1.2 งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ และจัดเก็บระเบียบกฎหมาย หนังสือราชการ
1.3 วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ
1.4 ประสานงานการดำเนินการของกองการศึกษากับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 การปฏิบัติงานประจำของงานธุรการ ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • งานด้านส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

3.1 กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2 ดำเนินกิจกรรมทางศีลธรรมจริยธรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สนับสนุนกิจกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3.3 ประชาสัมพันธ์งานด้านชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งศีลธรรม จริยธรรมด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย