อำนาจหน้าที่ของ สภา อบต.

  • ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ อบต.
  • พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบังคับงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลในข้อที่ 1 และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของทางราชการ

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑