อำนาจหน้าที่ของ สภา อบต.

  • ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ อบต.
  • พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบังคับงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลในข้อที่ 1 และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของทางราชการ