นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด (PDF, 206KB)

ข้อบังคับ

ดาวน์โหลด (PDF, 187KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 168KB)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด (PDF, 88KB)

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓