จากการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ แผนพัฒนาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนา สภาพการที่จะให้เกิดการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (VISION )

“แหล่งน้ำอุดม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัยไม่เป็นมลพิษ”

นโยบายการพัฒนาตำบลบ้านคลองสวน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายด้านการบริหารราชการ

พันธกิจ ( MISSION )

1. จัดให้มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ำ
3. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
4. หามาตรการบริการด้านสาธารณสุข
5. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบล
6. จัดให้มีแหล่งความรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
7. จัดให้มีสาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งตำบล
8. ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพอเพียง

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ( GOAL )

1. เพื่อมุ่งเน้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านคลองสวน
2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและส่งเสริมเศรษฐกิจตามศักยภาพของชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้
4. เพื่อรักษา ป้องกัน เฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในชุมชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านคลองสวน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ
ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณะ
1.2 พัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค
1.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบประปา
1.4 พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคม
2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
2.4 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
2.5 ป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆและ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
4.1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
5.3 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
5.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน