การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕

  • การวางแผนอัตรากำลัง

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

>> ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

>> แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

  • การสรรหาคนดีคนเก่ง

>> โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

>> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  • การบบรจุและแต่งตั้งบุคลากร

>> พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

>> ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๕

>> ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

  • การพัฒนาบุคลากร

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

>> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

>> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

>> ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล .พศ.๒๕๕๘

>> แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

  • การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

>> ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง

  • การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ

>> การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิต

>> โครงการ Big Cleaning day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _